هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11/8/1396 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد شورای پژوهش ارائه نمودند.

هشتمین جلسه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11/8/1396 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی گزارشاتی درخصوص عملکرد شورای پژوهش ارائه نمودند.

گفتنی است گسترش ساختار شورا، ورود شورا به مرحله اجرا و به دنبال آن تبیین اولویت های پژوهشی سازمان و جزئیات آن برای یکسال آینده که از جمله آن فراخوان پژوهشی است از جمله مصوبات این جلسه شورا بوده است.

در همین جلسه تمامی اعضای حاضر از جمله آقایان دکتر آخوندزاده، دکتر محسنی، دکتر شیرزاد، دکتر مهرعلیان و همچنین خانم دکتر نجومی مطالب ارزنده ایی در تکمیل سیاستهای شورا و تدوین راهکارهای اجرایی آینده شورا ادا نمودند که با سخنان و تائیدات ریاست محترم شورا، جنای آقای دکتر زالی خاتمه یافت.

بدیهی است بزودی شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی با تدوین اولویتهای پژوهشی، اعلام فراخوان پژوهشی، تامین اعتبارات پیش بینی شده و تشکیل حوزه های پژوهشی سازمان در سراسر کشور وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای سه ماه اخیر خود خواهد شد فلذا جا دارد تا دبیرخانه شورا از همکاریهای بی دریغ اعضای پژوهشگر و سیاستگذاران شورا و همچنین از حمایتهای موثر و کارگشای رئیس کل محترم سازمان، جناب آقای دکتر زالی تقدیر گردد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۷