اتاق فکر سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

 اتاق فکر سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

اتاق فکر سازمان نظام پزشکی تشکیل شد

جلسه دبیرخانه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با شرکتهای دارویی حکیم، الحاوی، سها و دینه در تاریخ 5/7/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی به مقدمه ای درخصوص ضرورت تشکیل شورای پژوهش پرداختند.

جلسه دبیرخانه شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با شرکتهای دارویی حکیم، الحاوی، سها و دینه در تاریخ 5/7/1395 تشکیل شد. در این جلسه دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی به مقدمه ای درخصوص ضرورت تشکیل شورای پژوهش پرداختند.

وی با اشاره به این موضوع که پس از تشکیل شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور و تصویب برنامه چشم انداز 5 ساله آن لازم است تا برای تسهیل امور و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شعب سازمان در شهرستانها و تواناییهای موجود در بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، حوزه های پژوهشی مناطق سازمان ایجاد شود تا بعنوان بازوهای اجرایی شورای پژوهش به آن بپیوندند.

گفتنی است گسترش ساختار شورا، ورود شورا به مرحله اجرا و به دنبال آن تبیین اولویت های پژوهشی سازمان و جزئیات آن برای یکسال آینده که از جمله آن فراخوان پژوهشی است از جمله مصوبات این جلسه شورا بوده است.

در همین جلسه تمامی اعضای حاضر از جمله آقایان دکتر آخوندزاده، دکتر محسنی، دکتر شیرزاد، دکتر مهرعلیان و همچنین خانم دکتر نجومی مطالب ارزنده ایی در تکمیل سیاستهای شورا و تدوین راهکارهای اجرایی آینده شورا ادا نمودند که با سخنان و تائیدات ریاست محترم شورا، جنای آقای دکتر زالی خاتمه یافت.

بدیهی است بزودی شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی با تدوین اولویتهای پژوهشی، اعلام فراخوان پژوهشی، تامین اعتبارات پیش بینی شده و تشکیل حوزه های پژوهشی سازمان در سراسر کشور وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای سه ماه اخیر خود خواهد شد فلذا جا دارد تا دبیرخانه شورا از همکاریهای بی دریغ اعضای پژوهشگر و سیاستگذاران شورا و همچنین از حمایتهای موثر و کارگشای رئیس کل محترم سازمان، جناب آقای دکتر زالی تقدیر گردد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۷