حوزه‌های پژوهشی

حوزه‌های پژوهشی هشت گانه سازمان نظام پزشکی

بنظر میرسد پس از تشکیل شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور و تصویب برنامه چشم انداز 5 ساله آن لازم شد تا برای تسهیل امور و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شعب سازمان و تواناییهای موجود در بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور حوزه های پژوهشی هشتگانه سازمان ایجاد و بعنوان بازوهای اجرایی شورای پژوهش به آن بپیوندند.

دلایل ایجاد حوزه های پژوهشی سازمان بشرح ذیل میباشد:

 

 1. 1. استفاده از ظرفیتهای تمامی شعب و پوشش کشوری برای اهداف شورای پژوهش
 2. 2. تشویق تمامی شاغلان حِرَف تحت پوشش سازمان به مشارکت در امر پژوهش در هر دو بخش خصوصی و دولتی و جذب حداکثری پژوهشگران و بخصوص فارغ التحصیلان جوان رشته های پزشکی در سراسر کشور
 3. 3. تمرکز بر پژوهشهای مرتبط با شرح وظایف سازمان بر اساس نیازهای منظقه ایی که به تشخیص هر حوزه میتواند شناسایی، تدوین و اعلام شده و در شورای پژوهش به تصویب نهایی برسد.
 4. 4. استفاده از توانمندیهای بیش از 70 دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر موسسات پژوهشی در سراسر کشور از طریق اتصال آنان به حوزه های پژوهشی سازمان
 5. 5. پرهیز از بوروکراسی و تجمع حجم بالای روندهای های اداری و حتی علمی در شورای پژوهش سازمان که در حقیقت میبایست بر نقش سیاستگذاری خود متمرکز باشد و احاله بخشی از فعالیتها به حوزوات پژوهشی

 

وظایف حوزه ها:
 1. 1. ایجاد ارتباط موثر و مستمر با تمامی شعب سازمان در شهرهای تابعه آن حوزه و مداخله دادن آنها در طراحی و تدوین طرحهای پژوهشی بخصوص طرحهای مرتبط با شرح وظایف سازمان
 2. 2. ایجاد ارتباط موثر و دوجانبه با دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی
 3. 3. ایجاد ارتباط مستمر با شورای پژوهش سازمان و تبعیت از اهداف و دستورالعملهای آن
 4. 4. گام برداشتن در مسیر چشم انداز پژوهشی مصوب سازمان نظام پزشکی کشور
 5. 5. تهیه طرحهای پژوهشی منطبق بر موازین علمی و اهداف شورای پژوهشی سازمان
 6. 6. مشارکت در تهیه منابع و اطلاعات لازم و ضروری هر حوزه
 7. 7. مشارکت فعال در فعالیتهای مجلات علمی سازمان و در عین حال تهیه خبرنامه، ماهنامه، فصلنامه و یا حتی مجله علمی منطقه ایی برای حوزه مربوطه
 8. 8. تلاش در راستای تامین منابع مالی برای فعالیتهای پژوهشی
 9. 9. تهیه گزارش عملکرد سالیانه برای طرح و ارزیابی در شورای پژوهش سازمان
 10. 10.همکاری مستمر با سازمانهای نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی

 

ترکیب حوزه ها:

حوزه های پژوهشی بر اساس مجاورتهای جغرافیایی و حضور دانشگاه های برتر از نظر رتبه بندیهای پژوهشی تعریف شده اند بنحوی که از نظر قرابت فرهنگی و اجتماعی نهایت شباهت و از نظر ارتباط فیزیکی و جغرافیایی حداکثر سهولت ممکن را دارا باشند و همچنین حداقل به یک دانشگاه مادر علوم پزشکی (دانشگاه برتر طبق معیارهای پژوهشی) دسترسی داشته باشند. در خصوص سه حوزه خاص که از نظر حجم پژوهشهای موجود در دانشگاههای حاضر در حوزه خود به حدنصاب نرسیده اند و دانشگاه مادر در آن حوزه موجود نیست، با مشارکت و ایجاد ارتباط با سه دانشگاه مادر از شهر تهران ترکیب آنها کامل میگردد. بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی تهران برای حوزه 2 (شامل استانهای مازندران، گیلان و گلستان)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای همکاری با حوزه 5 (شامل استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان) و دانشگاه علوم پزشکی ایران برای حوزه 8 (شامل استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام) در نظر گرفته شده اند. البته برای این سه حوزه خاص از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران انتظار میرود تا علاوه بر مساعدت در طرحهای حوزه یک (شامل تهران، قزوین، سمنان و قم)، هرکدام از طریق تعیین یک رابط از جانب معاونتهای تحقیقات خود با حوزه های تعریف شده 2, 5 و 8 نیز در ارتباط پژوهشی باشند تا نهایت استفاده از توانمندیهای گسترده آنان حاصل شود..

بدیهی است مسولین هر حوزه که در ارتباط سازمانی با شورای سازمان نظام پزشکی خواهند بود و به این شورا گزارش میدهند, به انتخاب سازمانهای حاضر در هر حوزه تعیین میگردند و ترجیحا روسای سازمان شهرستانهای مرکز حوزوات بهترین گزینه برای استفاده حداکثری از تواناییهای موجود میباشند. روسای هر حوزه و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاههای منتخب (دانشگاه مادر) هر حوزه که بر اساس رتبه پژوهشی آن دانشگاه انتخاب شده اند، اعضای افتخاری شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی بوده و میتوانند در جلسات آن با اطلاع قبلی حضور یابند.

تصویر زیر نقشه کشور بر اساس تقسیم حوزه های 8 گانه پژوهشی را نشان میدهد: