اهداف شورای پژوهش

شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت پژوهش سازمان در ابتدای سال 95 در راستای ایجاد ساختار پژوهش منسجم و برنامه‌محور با حمایت دکتر زالی ریاست وقت سازمان اقدام به تشکیل شورای پژوهشی در بالاترین سطح سازمان نمود. شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی (شورا) با عطف به مواد دوم و سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور (سازمان) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین با عطف به سیاستهای کلان سازمان مندرج در چاپ دوم کتابچه قوانین نظام پزشکی که به تشریح وظایف مصوب سازمان بر اساس بند الف ماده هفت از قانون تشکیل سازمان پرداخته و بر فعالیتهای علمی با ماهیت آموزشی و پژوهشی تاکید مینماید، تشکیل میشود تا در همان راستا تامین کننده اهداف پژوهشی سازمان باشد.

 

اهداف شورای پژوهش

این اهداف مبتنی بر شرح وظایف سازمان در عرصه پژوهش بوده و به‌شرح ذیل می‌باشد:

یکم) مشارکت در ایجاد اصلاحات بنیادین در ساختار سلامت کشور با تکیه بر تدوین پژوهش‌های مرتبط و ارائه نتایج کاربردی آن به سیاستگذاران سازمان و همچنین نهادهای دیگر تصمیم ساز در کشور.

دوم) ارتقای فرهنگ پژوهش در بین جامعه تحت پوشش به‌نحوی که به افزایش بینش و نگرش جامعه در حوزه سلامت مساعدت نماید.

سوم) بکارگیری و هم افزایی و افزایش ظرفیت‌های پژوهشی درون و برون سازمانی بطریق پایه گزاری سیستم پویا و فراگیر تحقیقات با رویکرد کاربردی و با اولویت پژوهش‌های صنفی و مدیریتی.

چهارم) تهیه و اجرای طرح‌های پژوهشی با محوریت اخذ نظرات و سطح رضایتمندی گروه‌های تامین کننده و دریافت کننده خدمات پزشکی در سطح کشور.

پنجم) تلاش در ارتقای توانائی‌های پژوهشی انجمن‌های صنفی و علمی مرتبط با فعالیت‌های سازمان به‌لحاظ کمی و کیفی.

ششم) تلاش در جهت گسترش همکاری‌های پژوهشی با نهادها و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور.

هفتم) تلاش در جهت شناسائی و معرفی شایستگی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی جامعه پزشکی ایران و مساعدت به ارتقا و توانمندسازی آن.

هشتم) ایجاد اشتغالات پژوهشی بخصوص برای جامعه جوان و محقق در علوم پزشکی به هر نحو ممکن.

نهم) بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی بخش خصوصی جامعه پزشکی کشور

دهم) ایجاد یک مرکز آزاد تخصصی ممیزی برای ارتقای کیفی و علمی تولیدات پژوهشی کشور

یازدهم) ایجاد سازوکار جذب منابع مالی جهت تامین هزینه‌های پژوهشی

دوازدهم) تامین کمک هزینه‌های تحقیقاتی کوچک (بورس اختصاصی سازمان)