برنامه ها، وظایف و اختیارات شورای پژوهش

برنامه‌ها، وظایف و اختیارات شورای پژوهش

این شورا در ارتباط تنگاتنگ با مدیریت پژوهشی سازمان و هماهنگ با آن به تهیه برنامه های کلان و سالیانه پژوهشی یاری میرساند و اهم وظایف و فعالیتهای آن  بشرح زیر است:

1. همکاری موثر و مستمر در شناسایی ظرفیتهای پژوهشی، در سیاستگذاری کلان پژوهشی و در تعیین اولویتهای پژوهشی سازمان.

  1. 2. مساعدت در تهیه و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه معاونت آموزش و پژوهش در امور مرتبط با پژوهش.
  2. 3. کمک به بررسی امکانات مورد نیاز و شناسایی و جذب منابع مالی و اعتباری و تهیه جداول هزینه های سالیانه پژوهشی و تهیه نظام پرداخت با هماهنگی سایر ارکان مرتبط در سازمان و از جمله معاونت پشتیبانی سازمان.
  3. 4. پذیرش و ارزیابی و اولویت بندی علمی و کیفی طرحهای پژوهشی واصله و از جمله طرحهای تهیه شده در مدیریت پژوهشی به جهت تامین مشاورت تخصصی و محاسبه هزینه ها.
  4. 5. شناسایی طرحهای پژوهشی ارزنده در داخل و خارج کشور که مرتبط با نیازهای علمی کشور باشد و از طریق دبیرخانه شورا واصل می‌شوند و همچنین پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت تامین منابع مالی و اعتباری ممکن برای ترویج و تشویق طرحهای علمی با کیفیت چشمگیر که مورد تایید متخصصین حاضر در شورا باشند.
  5. 6. انتخاب مجریان طرح و تامین منابع انسانی-تخصصی و پیشنهاد انعقاد قرارداد به مدیریت پژوهشی.
  6. 7. نظارت بر حسن اجرای طرحها و اخذ گزارش مستمر از مجریان و یا دعوت از آنان برای پاسخگویی به شورا.
  7. 8. تصویب نتایج تحقیقات به جهت انتشار در مجله سازمان و یا سایر مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی بشرط نام بردن از سازمان در تولیدات پژوهشی.
  8. 9. توانمندسازی مدیران سازمان جهت مشارکت موثر در فعالیتهای پژوهشی مرتبط با وظایف درون سازمانی.
  9. 10. ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی شامل لیست پژوهشگران برتر برای استفاده در جهت اهداف شورا و همچنین تهیه آرشیو علمی-پژوهشی و عضویت درمجلات معتبر پزشکی داخلی و خارجی در صورت اعلام نیاز شورا و وجود اعتبار.
  10. 11. عضویت در مجامع و کنفرانسهای بین المللی که توسط سازمانهای مشابه در سایر کشورهای معتبر برگزار میشود تا چهره علمی-پژوهشی ایران به جهانیان معرفی شود و در عین حال از تجارب آنها در راستای سیاستهای سازمان استفاده گردد.