ترکیب شورای پژوهش

ترکیب شورای پژوهش


 

ریاست شورا:

دکتر ایرج فاضل

 

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی:

دکتر علیرضا سلیمی (با حق رای)

 

نایب رئیس شورا:  (با حق رای)

 

مدیر پژوهشی:

دکتر حسن رودگری (با حق رای)

 

دبیر شورا:    (با حق رای)

 

هفت عضو محقق:  (با حق رای)

- جناب آقای دکتر فرید زایری

- جناب آقای دکتر اکبری

- جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده

- جناب آقای دکتر محمدعلی محسنی بندپی

- جناب دکتر افشین زرقی

- جناب آقای دکتر شاهین شادنیا

- سرکار خانم پریسا فرنیا

 

 

نماینده تام الاختیارمجمع انجمنهای علمی:

جناب آقای دکتر محمود شیرزاد(با حق رای)

 

معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و یا نماینده تام الاختیار وی:

دکتر شاهین آخوندزاده (با حق رای)

 

مسول ستاد ترویج اخلاق پزشکی سازمان:

دکتر احسان شمسی کوشکی (بدون حق رای)

 

مسول دفتر مجله علمی سازمان:

دکترمحمد دائمی (بدون حق رای)

 

کارشناس و مسوول دبیرخانه شورا:

سرکارخانم الهام صارمی

 

اعضای افتخاری: (بدون حق رای)

  • اعضای افتخاری از بین معاونین تحقیقات و فن آوری ده دانشگاه و یا پژوهشکده برتر درمجموع رتبه بندی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین رتبه بندی وبومتریکس webometrics که سالانه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسما اعلام میگردد به پیشنهاد دبیر شورا و اجماع اعضا و با حکم رئیس کل سازمان (رئیس شورا) برای مدت یک سال انتخاب میگردند که مسولیت تسهیل ارتباط بین شورا و دانشگاه های برتر کشور را در امر پژوهش دارند.

بدیهی است شورا می‌تواند بر اساس نیاز از متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معتبر داخلی و خارجی از هر رشته ایی و در هر زمانی برای حضور موقت و موردی دعوت بعمل آورد. (بدون حق رای)

 

تذکر1: جلسات شورا با حضور حداقل یک نفر بیش از نیمی از اعضای صاحب رای رسمیت می یابد و مصوبات آن پس از ابلاغ از طرف رئیس شورا قابل اجرا میباشد.

تذکر 2: اعضای افتخاری یک نسخه خلاصه مصوبات مربوط شورا را از طریق دبیرخانه دریافت میدارند و در هر زمانی که تمایل داشته باشند با اطلاع قبلی و هماهنگی با دبیرخانه شورا میتوانند در جلسات بدون حق رای حضور یابند.