بنیاد پژوهشی ابوعلی سینا

بنیاد پژوهشی ابوعلی سینا

 

نام این خیریه "بنیاد پژوهشی ابوعلی سینا" خواهد بود و موضوع آن خدمت رسانی پژوهشی به جامعه هدف سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و کاربردی در عرصه علوم پزشکی بر اساس اهداف و شرح وظایف سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و البته تمامی فعالیت های بنیاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

از جمله اهداف بنیاد میتوان به تلاش در راستای ارتقای توانائیهای پژوهشی انجمنهای صنفی و علمی مرتبط با فعالیتهای سازمان به لحاظ کمی و کیفی و همچنین همت مضاعف در جهت شناسائی و معرفی شایستگیها، ظرفیتها و دستاوردهای پژوهشی جامعه پزشکی ایران و مساعدت به ارتقا و توانمندسازی آن چه در بخش خصوص و چه دولتی اشاره نمود.

این بنیادحامی مالی و معنوی پژوهشهای ارزنده و کاربردی در عرصه پزشکی خواهد بود که نیاز به حمایت مالی داشته و ممکن است متولی دولتی نداشته باشند و تلاش خواهد نمود تا کمک هزینه های تحقیقاتی (بورس پژوهشی اختصاصی سازمان) را با استفاده از کلیه امکانات و منابع ممکن درون و برون سازمانی به جهت تشویق و مساعدت طرحهای تحقیقاتی برتر و بالاخص یاری به محققین جوان مهیا سازد. از اهم اهداف بنیاد ایجاد اشتغالات پژوهشی بخصوص برای جامعه جوان و محقق در علوم پزشکی بهر نحو ممکن می باشد.